#بسیج # خدمت رسانی# بسیج_سازندگی-تهران_بزرگ#سپاه _محمد_رسول ا... تهران بزرگ #جهادگران_قرارگاه _جنوب_غرب